Programma Nationaal Warmte Congres

17 oktober 2024 – Jaarbeurs Utrecht

HEB JIJ EEN ONDERWERP DAT NIET MAG ONTBREKEN?

Heb je ideeën over welke sprekers en thema’s niet mogen missen op deze dag? Of zou je zelf een rol willen spelen? Laat het ons weten!

Mail Bianca Bendriss

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Vul dan onderstaand formulier in.

Opt-in:

Programma 2023

09.00

Ontvangst en registratie

09.30

Opening door de dagvoorzitter
Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter

Donatello zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.

Netwerk Coach
Het Nationaal Warmte Congres is hét platform waar alle stakeholders elkaar ontmoeten. Maar heb je aan het einde van de dag ook diegene gesproken waarmee je aan de slag kunt? Of die je het juiste inzicht of idee geeft?
Wij gaan je daarbij helpen. Rutger Mollee, Presentatiecoach, neemt je gedurende de dag mee tijdens allerlei verschillende netwerkmomenten. Wanneer je ’s avonds naar huis gaat garanderen wij je dat u deze keer wél in gesprek bent geweest met de collega’s die ervoor zorgen dat je morgen aan de slag kunt in je eigen praktijk.

09.50    

WELKOM DOOR OFFICIAL HOST

Gemeente Apeldoorn is dit jaar official host van het Nationaal Warmte Congres. In hun welkomstwoord vertellen zij over de invulling van de warmtetransitie waarbij samenwerken en verbinden centraal staat.

Danny Huizer, Wethouder, Gemeente Apeldoorn

10.10

KEYNOTE INTERVIEW

De warmtetransitie in Nederland

 • De ontwikkeling van de warmtetransitie
 • Beschikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid
 • Regie op lokaal niveau; van plannen naar uitvoering
 • Optimale samenwerking om te versnellen

Tjalling de Vries, waarnemend MT lid directie Energiemarkt, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ferdi Licher, Directeur Bouwen en Energie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

10.40

UITREIKING AWARD WARMTETRANSITIEMAKERS 2023

De WarmteTransitieMakers en Greenvis zetten zich als een organisatie in om duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken. Om nú de snelheid in de warmtetransitie te brengen, zijn koplopers nodig. Tijdens het congres willen we de koplopers die impact maken in de warmtetransitie bedanken en in het zonnetje zetten.

Dit jaar worden er maar liefst 2 personen in het zonnetje gezet. Vanuit De WarmteTransitieMakers wordt de award ‘WarmteTransitieMaker 2023’ uitgereikt aan de persoon die aantoonbaar het verschil maakt. Uit een samengestelde shortlist van drie nominaties zal het publiek de WarmteTransitieMaker van 2023 kiezen. Daarnaast reikt de nieuwe directeur van Greenvis, Frits Verheij, dit jaar de award uit voor ‘Warmtenet van het Jaar’.

11.00

NETWERK EXERCISE

11.10

RECHARGE & GO!

De koffie/thee pauze wordt je aangeboden door InEnergie

Start Data & Innovatie Lab | Zaal VIP-foyer

Parallel aan het programma kun je deze track bezoeken. Hier vind je nieuwe technieken en oplossingen die bij (gaan) dragen aan de versnelling van de warmtetransitie. Je kunt ervoor kiezen om te luisteren naar korte presentaties of ga in gesprek met deze gamechangers!

Bekijk het programma

11.45

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES

Je kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches. 

A. De lokale warmtetransitie in beeld. | Hanoszaal

In het voorjaar hebben de accounthouders van NPLW alle gemeenten bezocht en 320 ambtenaren gesproken.   Dat heeft een goed kwalitatief beeld opgeleverd waar de gemeenten staan in de warmtetransitie en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben. Maureen neemt u mee in dit beeld en hoe NPLW gemeenten wil ondersteunen en inspireren om hun regierol in de warmtetransitie te pakken.

Maureen van Eijk, Directeur, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

B. Samen vooruit: over vertrouwen, samenwerking en verdienmodellen | Rabobankzaal

De discussies rondom de warmtewet lijken bepaald door vermenging van feiten, meningen en belangen. In deze interactieve sessie duiken we dieper in de rol van de stakeholders in de warmtetransitie en bespreken we hoe wantrouwen de logische vervolgstappen vertraagt en verder kan vertragen. We gaan in op ieders rol in de warmtetransitie en belichten de spanning tussen logica en vertrouwen (publiek eigenaarschap, verdienmodel). Discussieer mee, ontdek hoe Eteck met haar 25-jaar ervaring hiernaar kijkt en verlaat de zaal met hernieuwd inzicht.

Michiel van den Berg, CEO, Eteck


10 minuten zaalwissel

12.15

PRAKTIJKLABS

Tijdens deze sessies maken we het concreet. Je ziet en hoort voorbeelden van projecten en samenwerkingen die succesvol zijn. Tegelijkertijd vertellen zij ook tegen welke uitdagingen zij aangelopen zijn. Je kunt zelf een keuze maken uit de
verschillende opties.

Bekijk de praktijklabs

Zaal 7

A. Warmterotonde Apeldoorn: optimale benutting van beperkte duurzame bronnen

Een groot deel van de bestaande buurten in de stad Apeldoorn is in principe geschikt voor de aanleg van warmtenetten. En uit het effluent (gezuiverd afvalwater) van de RWZI is voldoende warmte te winnen om te voorzien in 50% van de warmtevraag in de stad Apeldoorn.

Linthorst Energy gaat warmtepompen toepassen die hoge temperatuur leveren aan collectieve systemen. Met grote thermische buffers ontstaat flexibiliteit in het elektriciteitsgebruik. Dit voorkomt netcongestie, dempt pieken in vraag en aanbod en reduceert de elektriciteitskosten. De benodigde elektriciteit kan daardoor ook voor 100% uit hernieuwbare bronnen komen. Door op deze strategie aan te sluiten kan een warmterotonde van ca. 20 km lengte ontstaan.

Na deze sessie heb je:

 • inzicht in de mogelijkheden om gebruik te maken van lokale warmtebronnen;
 • inzicht in de voor- en nadelen van hoge-temperatuur warmtenetten;
 • inzicht in het belang van grootschalige strategische warmtebuffering;
 • inzicht in het belang van het koppelen van buurtwarmtenetten via een backbone.

Theo van Es, Senior adviseur Energietransitie, Gemeente Apeldoorn
Gijs Linthorst, Eigenaar/Directeur, Linthorst Energy


Zaal 6

B. Een bestaande wijk aardgasvrij maken met collectieve warmte

In dit lab deelt InEnergie, in samenwerking met Gemeente Zevenaar, de belangrijkste lessen uit de praktijk vanuit privaat en publiek perspectief. In heel Nederland staan we voor opgaven om bestaande woonwijken aardgasvrij te maken. Voor gemeenten, lokale initiatieven en geïnteresseerden bieden we handvaten om projecten concreet en haalbaar te maken en delen we praktijkstappen die wijkprojecten in samenwerking met bewoners écht verder helpen.

 • Hoe richt je de projectorganisatie in en welke stappen moet je zetten?
 • Hoe bepaal je vanuit techniek, financiën en lokaal draagvlak de haalbaarheid en optimalisaties voor een businesscase?
 • Waarom zou je als bewoner over stappen op een collectieve warmtevoorziening?
 • Met best practices en een blauwdruk voor elke deelnemer

Martin Marquering, Commercieel Directeur, InEnergie
Spreker namens Gemeente Zevenaar
Gabi Stoffelen, Projectleider, ROM3D

Lars Grims, Beleidsmedewerker Energietransitie, Gemeente Zevenaar


Zaal 5

C. Warmtenet Kerschoten en de oprichting van het WarmteNetwerk Apeldoorn (WNA)

Het is de intentie om de naoorlogse wijk Kerschoten voor 2030 aan te sluiten op een duurzaam 70 graden warmtenet. De gemeente bereidt dit samen met zeven partners voor.

Het warmtenetwerk komt in publieke handen, het Warmtenetwerk Apeldoorn. Gemeente Apeldoorn ziet het warmtenet als vitale infrastructuur en als strategisch bezit voor de realisatie van het warmtenet in Kerschoten en de opschaling naar andere wijken.

Na deze sessie heb je:

 • inzicht in de positie van het Warmtenetwerkbedrijf Apeldoorn in de keten;
 • inzicht in de visie, kerntaak en organisatievorm van het WarmteNetwerk Apeldoorn;
 • inzicht in de dilemma’s en keuzemomenten bij de inrichting van het WarmteNetwerk

Theo Voskuilen, Business Ontwikkelaar, Firan
Xandra van Lipzig, Projectmanager, Gemeente Apeldoorn


Zaal 2

D. De Warmtewet 1.0, de Warmtewet 2.0 & de warmtetransitie

De Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw / Warmtewet 2.0) beoogt een nieuw stelsel voor de warmtesector te introduceren en gaat uit van warmtekavels waarvoor warmtebedrijven worden aangewezen. De Wcw voorziet ook in een uitgebreid(er) tariefreguleringsgebouw en biedt ruimte voor ontheffingen. De Wcw is echter nog niet aangenomen en vooralsnog geldt de Warmtewet. Daarmee dringt de vraag zich op of stakeholders moeten anticiperen op de Wcw, en zo ja, hoe dan. Tijdens deze sessie belichten wij de laatste ontwikkelingen rondom het concept voor de Wcw.

Iman Brinkman, Advocaat/Partner, Pels Rijcken


Zaal 3

E. De kracht van grootschalige zonthermie: Een Stralende Toekomst voor Nederlandse Warmtenetten

Tijdens dit praktijk lab gaan we dieper in op de kracht van grootschalige zonthermie en het eerste project in Nederland waar dit momenteel gerealiseerd wordt. We onderzoeken de voordelen van zonthermie als duurzame warmtebron, bespreken de gebruikte technologieën en de impact op het verminderen van CO2-uitstoot. Ontdek hoe deze hernieuwbare energiebron een schitterende bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van warmtenetten in Nederland.

Jelmer Pijlman, Founder, Novar
Bas Bolomey,
Business unit developer Heat, Novar


Zaal 4

F. De rol van geothermie in de warmtetransitie

 • Hoe kunnen we de uitrol van geothermie versnellen?
 • Wat kunnen we leren van reeds gerealiseerde projecten?

Hans Bolscher, Voorzitter, Geothermie Nederland
Kees Hansma, Directeur Transitie Diepe Ondergrond, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Zaal 1

G. Delft: van geothermie naar een Open Warmtenet

Delft heeft de ambitie om vanaf 2025 5.000 corporatiewoningen met geothermie te verwarmen in plaats van met aardgas. Er wordt gewerkt aan het aansluiten van nog eens 10.000 particuliere woningen op dit Open Warmtenet. Een grote stap naar klimaatneutraal in 2050. In dit praktijklab gaat verantwoordelijk wethouder ir. Maaike Zwart in op het plan voor het Open Warmtenet Delft dat dit mogelijk moet maken. Zij vertelt over de stappen die nog gezet moeten worden, de rol die de gemeente daarin vervult en de vraagstukken waar zij mee wordt geconfronteerd.

Maaike Zwart, Wethouder, Gemeente Delft


Zaal 8

H. De woningcorporatie is de sleutel naar ‘warmte voor de toekomst’; verduurzaam nu met WarmtelinQ
WarmtelinQ is het eerste open warmtetransportnet ter wereld. Via WarmtelinQ wordt warmte uit de Rotterdamse Haven naar woningen en bedrijven in Zuid-Holland gebracht. Veel warmte uit de Rotterdamse Haven gaat momenteel nog ongebruikt de lucht of het water in. Het primaire doel van WarmtelinQ is het leveren van een bijdrage aan de energietransitie door de warmtevoorziening van een deel van Zuid-Holland te helpen verduurzamen.

Woningcorporaties vormen een cruciale schakel in het verduurzamen van Nederland, ook in Zuid-Holland. Tijdens deze lunchbijeenkomst praten wij woningcorporaties langs ons tracé bij over de ontwikkelingen bij WarmtelinQ. We nodigen ook gemeenteambtenaren met energietransitie in hun portefeuille uit. We hopen hiermee met beide partijen te komen tot een goed gesprek.

De volgende punten komen o.a. aan bod:

 • De verduurzamingsmissie van Gasunie en de rol van warmte daarin
 • Wat is WarmtelinQ en waar staan we met de aanleg van ons warmtetransportnet met warm water uit de haven voor de gebouwde omgeving in Zuid-Holland
 • Wat is restwarmte en hoe zit het met de verduurzamingsopgave voor de Rotterdamse haven?
 • Welke rol kan restwarmte via WarmtelinQ spelen in uw opgave voor 2028 (vastgoed minimaal label D) en verduurzaming van uw bezit?

Roel van Marle, WarmtelinQ
André Treffers, WarmtelinQ

12.45

MEET UP LUNCH

Start Woningcorporatie LAB | Altioszaal

Deze sessie is uitsluitend toegankelijk voor woningcorporaties

Bekijk het programma

13.55

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES

Je kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches

A. Verwarmen en ventileren met een binnenwarmtepomp: het beste van twee werelden? Rabobankzaal

Een interactieve sessie over:

 • Een warmtepomp zonder buitenunit: wat is dat?
 • Een warmtepomp zonder buitenunit: waar past dat?
 • Een warmtepomp zonder buitenunit: hoe installeer je dat?

Richard Vermeeren, New Business Manager, Inventum

B. Pionieren in de wereld van het publieke warmtebedrijf Hanoszaal

 • De warmteketen in Zwolle Noord
 • De Zwolse aanpak
 • Het proces in aanloop naar een publiek warmtebedrijf in Zwolle

Nienke van Keimpema, Strateeg Warmtetransitie, Gemeente Zwolle
Wim Lones, Projectconsultant Energietransitie, EIFFEL Projects/Balance


10 minuten zaalwissel

14.25

KENNISTAFELS

Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema’s waaruit je kunt kiezen. Tijdens de twee rondes worden de thema’s herhaald, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

14.25 – 14.55 uur | ronde 1
15.00 – 15.30 uur | ronde 2

Bekijk hier alle kennistafels

Tafels 1 t/m 14 » Podium Hanoszaal

Tafels 15 t/m 24 » Podium Rabobankzaal

 1. Meedenken, meebeslissen en meedoen
  Participatie is randvoorwaardelijk om de warmtetransitie te laten slagen, maar hoe organiseer je dit en hoe borg je het? Denk aan de uitgangspunten – naast de participatieverordening – en een herkenbare aanpak voor en naar inwoners. Ook belangrijk: hoe richt je het proces aan de voorkant goed in? In Apeldoorn hanteren we hiervoor het participatiehuis. Dit biedt een duidelijk kader en praktische handvatten om inwoners te betrekken bij projecten en voor het programma energietransitie. In deze sessie laten we zien hoe we op een eenduidige en herkenbare manier aan de slag gaan met participatie.

  Ellen Luten
  , Programmamanager Energietransitie, Gemeente Apeldoorn
  Suzanne Goedhart, Senior Communicatie Adviseur, Gemeente Apeldoorn


 2. De cyberuitdagingen in de warmtetransitie
  Bent u goed voorbereid?
  In de komende jaren worden belangrijke stappen gezet in de warmtetransitie. Onlosmakelijk gaat deze transitie gepaard met de nodige uitdagingen, waaronder de cyberveiligheid van de systemen.
  Cyberincidenten hebben grote gevolgen voor alle spelers binnen de keten. Een cyberincident bij één bedrijf kan grote impact hebben voor de eigen onderneming, maar ook voor alle ketenpartners. Zorgen dat de cyberweerbaarheid van de warmteinstallaties op orde is, vraagt om een hechte samenwerking in de gehele keten. Van fabrikant van de producten, het installatiebedrijf en medewerkers die installeren tot aan de gebruiker van de systemen.

  Marcel Jutte
  , Managing Director, Kiwa


 3. Naar een aardgasvrije wijk in Arnhem met Nieuwe Warmte Nu!
  In de komende 10 jaar wordt in Arnhem een laagbouwwijk aardgasvrij gemaakt met behulp van stadswarmte. Het gaat om 4.500 woningen en Volkshuisvesting, de gemeente en Vattenfall werken hierbij samen.
  Wat zijn de uitdagingen in deze nieuwe samenwerking in het continu veranderende speelveld van de warmte?

  Rick van Diest, Sr. Commercieel Projectmanager Warmte en Koude, Vattenfall
  Jannis van Zanten,
  Projectmanager, Vattenfall


 4. How low can you go?
  • Overzicht van huidige uitgangspunten voor thermisch comfort en verwarmingsvermogen
  • Aanzet voor Toekomstbestendige Uitgangspunten (zoals gehanteerd in WarmingUP onderzoek How Low Can You Go?)
  • Maatschappelijke meerkosten van huidige uitgangspunten
  • Impacts op Elektriciteitsnetten
  • Wat betekenen de toekomstbestendige uitgangspunten voor het thermisch comfort? 

  Ronald Roosjen, Strategic Advisor Watermanagement, Deltares


 5. Warmtetoezicht: tariefregulering nu en in de toekomst
  • Tariefregulering Warmte en Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA)
  • Kostprijsontwikkeling in de Wet Collectieve Warmte
  • Ervaringen door de jaren heen

  Johan de Ruijter
  , Registeraccountant, Autoriteit Consument & Markt
  Julia Eijkens, Programmacoordinator Warmte, Autoriteit Consument & Markt
  Sebastiaan van Rijswijk, Econoom, Autoriteit Consument
  & Markt

 6. De (on)mogelijkheden in de financiering van de warmtetransitie
  • Wat financiert Triodos al en waar zien we nog uitdagingen?
  • Welke rol spelen de overheid en energiecoöperaties?
  • Zijn alle duurzame warmteoplossingen echt duurzaam?

  Wesley Vedder
  , Relatiemanager Energie & Klimaat, Triodos Bank


 7. Zonder koelte geen warmte
  • Welke rol speelt het koeltevraagstuk in de warmtetransitie?
  • Het combineren van warmte en koelte in beleid
  • Welke kansen biedt deze combinatie voor de energietransitie?

  Jan Engels
  , Projectleider Woon- en Leefomgeving, Klimaatverbond Nederland


 8. De geldstromen in wijkaanpakken en proeftuinen met SVn
  • Kaders en actualiteit
  • Overzicht financieringsmogelijkheden
  • Samenbrengen diverse opties
  • Praktijkvoorbeelden (o.a. PAW Nieuwborgen, Volkshuisvestingfondsgelden en FET Groningen)

  Reint Brondijk
  , Relatiemanager, SVn


 9. Keuzes maken in de warmtetransitie
  • Wat is er mogelijk in de ondergrond?
  • Hoe worden collectieve warmte- en koude netten ingepast?
  • Welke tools, data en informatie kan TNO bieden?

  Martijn Clarijs
  , Projectleider Warmtenetten, TNO
  Hans Veldkamp, Expert Ondergrond Informatie Warmtetransitie, TNO


 10. Vraag maar raak; het juridisch instrumentarium in de warmtetransitie
  De juiste toepassing van het juridische instrumentarium is een sleutel tot een succesvolle warmtetransitie. Welke contractstructuur past het beste? Wat zijn de regels voor leveringsvoorwaarden en tarieven? Hoe zit het met de Wcw? Wat is de invloed van het aanbestedingsrecht? En wat betekent de Omgevingswet voor mijn warmteproject? Tijdens deze sessie kun je vragen stellen over de juridische aspecten van warmteprojecten waarmee je te maken hebt.

  Iman Brinkman
  , Advocaat/Partner, Pels Rijcken
  Elisa Palm, Advocaat Counsel, Pels Rijcken
  Lianne Barnhoorn, Advocaat, Pels Rijcken


 11. Slim warmtenet Zandweerd: een gemeentelijk warmtenetwerk. Regie op uitvoering en betaalbare tarieven.
  • Waarom is gemeentelijke regie nodig?
  • Hoe zorg je voor betaalbare tarieven?
  • Met wie werk je samen en regel je verantwoordelijkheden?

  Ron Sint Nicolaas
  , Business Developer Energietransitie, Gemeente Deventer
  Machiel Karels, Projectleider Slim Warmtenet Zandweerd, Buro Loo


 12. ’t Zand in ‘s-Hertogenbosch; een stap terug om weer vooruit te kunnen naar aardgasvrij
  • Ervaringen met de proeftuin ’t Zand
  • Participatie, ruimte voor de stille meerderheid
  • Hoe kom je tot een haalbare business case?

  Robin van der Sande
  , Projectleider Warmtetransitie, Gemeente ’s-Hertogenbosch
  Thomas Verbeek, Projectleider Warmtetransitie, Gemeente ’s-Hertogenbosch


 13. Handreiking participatie wijkaanpak warmtetransitie Leusden
  • Niet de techniek, maar het draagvlak bepaalt het succes
  • Een gelijkwaardig en open proces met wijkbewoners
  • Van actieve bewoners naar de rest van de wijk
  • Wijkaanpak proces; ervaringen en lessen

  Merel Toussaint
  , Projectleider Wijkwarmteplannen, Gemeente Leusden


 14. Eigen Warmte Balk; Balk mei elkoar! Uitdagingen op onze reis naar een coöperatief warmtenet op basis van aquathermie en restwarmte
  De uitdagingen op onze reis met energie coöperatie, gemeente, woningcorporatie, AVK, plaatselijk belang en de ondernemersvereniging naar een coöperatief warmtenet op basis van aquathermie en restwarmte.

  • Een heldere aanpak van onderop
  • Een warmtenet én individuele oplossingen
  • Het coöperatieve warmtebedrijf

  Goffe Venema
  , Projectleider, Eigen Warmte Balk


 15. Samenwerking met een netwerkbedrijf; een optie voor publiek eigendom
  • Netverder (onderdeel van Stedin Groep) praat je bij over haar rol in de warmtetransitie
  • Open warmte net Delft als concreet voorbeeld
  • Hoe past dit in jouw situatie?

  Edwin van Vliet
  , Projectontwikkelaar Warmte, NetVerder
  Ruud Cuijpers, Projectontwikkelaar Warmte, NetVerder


 16. Waarom een hoog temperatuur warmtenet nog steeds de beste keuze is
  Hoog temperatuur warmtenetten zijn duurzaam en leveren de beste business case door gebruik te maken van smart grid aansturing en buffering.

  Gijs Linthorst
  , Eigenaar/Directeur, Linthorst Energy
  Karlijn Wisse, Directeur, Linthorst Energy

 17. Gemeente De Wolden; groen gas maakt schoolkring Ansen aardgasvrij
  • De kracht van lokaal samenwerken
  • Isoleren, vergroenen en opwekken
  • Groen gas als wondermiddel voor veehouders en om aardgasvrij te worden?

  Dik Goorhuis, Voorzitter, Energiecoöperatie EnergieKansen


 18. Lokale regie belangrijker dan ooit om de warmtetransitie te laten slagen
  Waarom het een risico voor het energiesysteem is als iedereen zelf bepaalt
  Waarom gemeenten prima verder kunnen richting het eindpunt van de route
  Welke scenario’s er zijn voor gemeentelijke bijdrage in deze route

  Bert van Renselaar, Business Director Energietransitie, Sweco
  Fieke van Leest, Proces Manager Warmtetransitie, Sweco


 19. Nieuwe Warmte Nu, samen sneller van het aardgas af
  Nieuwe Warmte Nu: what’s in it for you?
  Leren van elkaar over participatie om de warmtetransitie te versnellen.
  Hoe deel je je eigen best practices en waar kun je terecht voor hulp en inzichten?

  Rinus Elsman, Consultant Energietransitie, TNO/Nieuwe Warmte Nu
  Bonne van der Veen, Programmamanager Leer&Ontwikkelprogramma NWN, Deltares/Nieuwe Warmte Nu


 20. Het 5de generatie warmte- en koudenet Mijnwater
  Wat voor project is Mijnwater?
  De inrichting van een 5de generatie warmtenet
  Waar kan je het nog meer toepassen?
  Waarom Enexis in Mijnwater?


  Jean-Paul Heuts
  , Senior Projectmanager, Enpuls Warmte Infra / Mijnwater
  Daniel Awater, Strategisch Business Developer, Enpuls Warmte Infra


 21. Geothermie in Gelderland
  Uit het potentieonderzoek naar geothermie bleek dat op verschillende plekken in Gelderland de ondergrond geschikt lijkt voor het winnen van aardwarmte. De provincie werkt samen met de kansrijke gemeenten en EBN aan het Ontwikkelprogramma Geothermie Gelderland. We willen van elkaar leren en de daadwerkelijke realisatie versnellen. Bij deze thematafel laten we zien hoe wij het aanpakken.


  Marian van Deurzen
  , Projectleider Energietransitie, Provincie Gelderland

  Frank Schoof, Projectleider Ontwikkelprogramma Geothermie, fpp-management/Provincie Gelderland


 22. Het Wijkkompas, een geweldig houvast voor iedereen die werkt aan het aardgasvrij maken van wijken
  Een integrale tool voor alle belanghebbenden
  Hoe kom je tot de beste keuze?
  Het Wijkkompas in de praktijk


  Klaas Vegter
  , Programmamanager Agendasetting en mede-initiatiefnemer van het Wijkkompas

  Uko Post, Adviseur Warmtetransitie, Omgevingsdienst Veluwe IJssel


 23. Een ontzorgend wijkaanbod door gemeente en lokale bedrijven
  Hoe zet je een innovatieve samenwerking op met gemeente en lokale bedrijven?

  Ludo Goudkuil, Bestuurslid, Vereniging Ondernemingen Alphen ad Rijn
  Ruud Kwant, Projectleider, Gemeente Alphen aan den Rijn


 24. Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) in de praktijk
  In maart jongstleden hebben Firan, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) en de provincie Gelderland het Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB) opgericht. Het GWIB heeft als doel om als publieke samenwerkingspartner van gemeenten de ontwikkeling van warmtenetten in Gelderland te versnellen. Inmiddels is een aantal gemeenten bezig met de oprichting van een LWIB, een lokaal infrabedrijf


  Roland Bus
  , Projectleider Energietransitie, Provincie Gelderland

  Detlef Meijer, Manager Business Development, Firan
  Jeroen Gierveld, Investment Manager, Oost NL

15.30

KOFFIE- EN THEEPAUZE

De koffie/thee pauze wordt je aangeboden door InEnergie

16.05

NATIONAAL WARMTE DEBAT

We gaan met een aantal vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders in gesprek om hun visie te horen over de kansen en uitdagingen in de warmtetransitie.

Siward Zomer, Coöperatief Directeur, Energie Samen
Arthur van Schayk, Algemeen Directeur, Remeha
Paul van Dijk, Programmadirecteur Energie, Gemeente Utrecht
Harold Lever, Voorzitter, Vakgroep Ondergrondse Netwerken, Bouwend Nederland
Harriët Tiemens, Directeur, Groene Metropoolregio Arnhem/Nijmegen

16.40

KEYNOTE SPEECH

China’s sprong naar duurzaamheid
China loopt voorop in de duurzame transitie. Waarom is dit zo en wat kunnen wij daarvan leren?

Pascal Coppens, Internationaal Keynote spreker, Auteur, Sinologist en Technologie ondernemer

Pascal Coppens is de expert op het gebied van innovatie en Day After Tomorrow in China, geworteld in zijn diepgaande kennis van het land als sinoloog. Hij is in hart en nieren een ondernemer met meer dan 20 jaar ervaring in China en Silicon Valley.

17.00

AFSLUITING EN NETWERKBORREL

Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten met oude bekenden en nieuwe relaties. Zo reis je na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een ‘warme’ snack!

FOCUSLABS

Woningcorporaties en duurzaamheid

Woningcorporaties hebben een belangrijke functie bij het verduurzamen van onze woningvoorraad. Tijdens deze middagsessie die uitsluitend toegankelijk voor woningcorporaties komen belangrijke vraagstukken aan bod en vertellen woningcorporaties wat hun ervaringen zijn uit de praktijk.

Bekijk het programma

Data & Innovatie

Parellel aan het programma kun deze track bezoeken. Hier vind je nieuwe technieken en oplossingen die bij (gaan) dragen aan de versnelling van de warmtetransitie. Je kunt ervoor kiezen om te luisteren naar korte presentaties of ga in gesprek met deze gamechangers!